O nama

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje na području Grada Trebinja ima dugu tradiciju, 105 godina, mjenjajući sa godinama organizaciju rada i nazive.

Prema prikupljenim informacijama i podacima iz Ljetopisa ustanove, prvo odjeljenje predškolske djece formirano je davne 1914. godine, a bilo je namijenjeno djeci austrougarskih oficira. Rad se odvijao u četverorazrednoj osnovnoj školi koja je bila smještena u zgradi bivše zgrade Doma JNA. Škola je nosila naziv „Spišule“ , a organizovana je nastava na njemačkom jeziku. U sklopu te škole formirano je jedno odjeljenje predškolske djece i radilo je pune četiri godine, do 1918.godine.

Od 1918. do 1926. godine nisu postojale predškolske ustanove u opštini Trebinje. Od 1926.godine počinje prvo okupljanje predškolske djece od navršenih 3 do 7 godina u grupe, odnosno u odjeljenja. Tako se već u toj godini formira mješovita grupa predškolske djece, a nastava se održava u zgradi „Krš“ br.1. Nastavu za predškolsku djecu drži časna sestra Bogoljuba Sušac ,a njena sestra Franka Sušac u istoj zgradi drži Tečaj stručne ženske škole. Grupa je okupljala od 30 do 40-ero djece i bila je mješovita, od 3-7 godina.

Kao takva škola je radila punih 10 godina do 1936.godine, kada prelazi u zgradu kod Nove pošte, a u sklopu osmogodišnje škole (kasnije Prve osnovne škole). Nastava se odvijala sve do početka Drugog svjetskog rata, tj. do 1941.godine u istoj zgradi koja je uvijek imala izrazito bijelu fasadu, pa su je trebinjci nazivali „Bijela kuća“.Od 1945.do1951.godine nastava za predškolsku djecu nije posto-jala zbog ratnih dešavanja na ovim prostorima.

Školske 1951/52.godine rješenjem tadašnjeg Narodnog odbora gradske opštine Trebinje pri školi se otvara Dječije zabavište sa dva odjeljenja koje broji 82 vaspitanika.

Rad dječijeg zabavišta se nastavlja u sklopu Prve osnovne škole sve do 31.marta 1961.godine kada se odvaja kao samostalna ustanova pod nazivom „Dječije zabavište“ Trebinje, u zgradi Krš br.1. i kao takvo radi sve do 1966.godine.Grupe djece su bile mješovite od 3-7 godina, rad je bio otežan, ali su se programski zadaci uz maksimalno zalaganje vaspitača uspješno provodili.

Od 1966. do 1974.godine Zabavište prelazi sa radom u adaptirane prostorije GP„Neimarstvo“ u naselju Bregovi zbog povećanog broja djece. U međuvremenu, tačnije 1971.godine mijenja naziv i postaje Dječiji vrtić „Naša radost“ Trebinje, pa se kao takav i registruje kod Okružnog Privrednog suda u Mostaru.

Konačno, 4.oktobra 1974.godine na Dan oslobođenja Trebinja dječiji vrtić dobija sopstveni novoizgrađeni objekat u naselju Bregovi, ulica Svetosavska br.5, gdje se i danas nalazi. Objekat je tada raspolagao sa 1050m² unutrašnje površine i sa 3000 m² vanjske površine. Objekat je urađen po svim tadašnjim vaspitno-obrazovnim i higijenskim normama i zadovoljavao je potrebe za 120-ero djece, poludnevni boravak sa jednim obrokom. Te školske 1973/74.godine Dječiji vrtić je ušao u Centar osnovnih škola i predškolskih ustanova kao samostalna osnovna organizacija udruženog rada, te je kao takva i registrovana pod nazivom Centar osnovnih škola i predškolskih ustanova OOUR Dječiji vrtić „Naša radost“ Trebinje. Po prvi put u istoriji opštine Trebinja najmlađi stanovnici grada dobili su kvalitetne prostorije i stekli uslove u kojima se vaspitanje i obrazovanje temelji na savremenim principima tada socijalističkog društva na opštu radost djece, roditelja i stanovništva našeg grada.Objekat je dar radnih ljudi i građana Trebinja.

1976.godine upisano je ukupno 184-ero djece, iako je ukupan kapacitet objekta 120-ero djece. Već tada je izražena potreba za otvaranjem još jednog objekta zbog sve većeg broja djece koja su ostajala na čekanju za prijem u vrtić.

1977.godine po prvi put u opštini Trebinje otvara se odjeljenje takozvane „Male škole“ koja djeluje pri dječijem vrtiću „Naša radost“. Svrha „Male škole“ je da uključi djecu predškolskog uzrasta od 6 do 7 godina koja nisu bila obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u vrtiću, nastava je bila besplatna i trajala je mjesec dana.U realizaciji programskih zadataka posebna pažnju se po-svećuje aktivnostima djece koja doprinose njihovoj socijalizaciji, razvijanju radnih, kulturnih i higjenskih navika te razvoja govora, spoznavanju prirode i okoline, kao i sadržaji matematike fizičkog vaspitanja i igre.

Zbog sve većeg broja u Dječijem vrtiću školske 1978/79.godine dograđuje se Aneks sa još tri vaspitne sobe, hodnicima i prostorom za toalet, tako da vrtić dobija ukupnu unutrašnju površinu korisnog prostora od 1455m² i 3242m² dvorišnog prostora tj. 7 vaspitnih soba sa kapacitetom do 250-ero djece.

Takođe te 1979.godine započinje izgradnja novog objekta u naselju Police a 1981.godine, 3.oktobra otvoren je Dječiji vrtić Police, savremeno uređen i opremljen prema najsavremenijim pedagoškim normama tog vremena. Vrtić posjeduje 600 m² korisnog unutrašnjeg prostora kao i 1807m² vanjskog prostora, ima 5 vaspitnih soba sa svim pratećim prostorijama i kapacitetom za prijem od 180-ero djece.

U to vrijeme oba vrtića su zadovoljavala potrebe roditelja za smještaj djece u državnu instituciju grada Trebinja.

Zbog sve veće zainteresovanosti roditelja za boravak djece u vrtiću svake naredne godine rastao je broj upisane djece. U to vrijeme, tačnije 1986.godine u mjesecu martu tadašnji direktor Zubčević pregovara sa predstavnicima „IAT“-a u vezi izgradnje još jednog objekta u naselju Gorica i to u dijelu jedne stambene zgrade koja se trebala graditi u Gorici. Već su se tada naslućivale potrebe da se i taj dio grada obuhvati predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem za djecu radnika „IAT“-a kao i stanovništva toga naselja. Nažalost taj projekat tada nije realizovan, pa djeca Trebinja i dalje koriste dva postojeća objekta Bregovi i Police.

Rad u vrtićima u posleratnim godinama odvijao se u veoma otežanim uslovima, ali se ipak sačuvao kontinuitet kvalitetnog rada. U tom periodu,tačnije decembra 1996.godine vrtić dobija i novi naziv: Javna ustanova za odgoj djece „Naša radost“ Trebinje.

Konačno se otvara i novoizgrađeni vrtić u naselju Gorica koji počinje sa radom 01.10.2012.godine. Vrtić raspolaže kapacitetom prijema do 100 djece kao i korisne unutrašnje površine 424m²kao i nedovršenog rezervisanog prostora za dvorište površine 1080m². Izgradnjom ovoga objekta uveliko se rasterećuju prekobrojnost djece objekata Bregovi i Policena opštu radost djece, kao i roditelja grada Trebinja.

2012.godine Javna ustanova za odgoj djece „Naša radost“ Trebinje mijenja naziv i glasi Javna ustaanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Trebinje.

2018. godine donacijom sredstava Vlade Srbije izgrađen je još jedan objekat u naselju Gorica pod imenom „Srbija“, sa kapacitetom prijema 100 djece. Korisna unutrašnja površina je 610 m2i dvorištem površine 1400 m2.